21 Marca 2019

Nadzywyczajne Zgromadzenie Delegatów PZKOL

Nadzywyczajne Zgromadzenie Delegatów PZKOL

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZKOL w dniu 23.04.2019 w Pruszkowie (na torze kolarskim) o godzinie 12.00 w pierwszym terminie i o godzinie 12.15 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybory Komisji:
  1. Mandatowej,
  2. Uchwał i Wniosków,
  3. Wyborczej,
  4. Skrutacyjnej,
 6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności obrad.
 7. Wybory uzupełniające członków Zarządu:
  1. podjęcie uchwał w sprawie trybu wyborów (głosowanie tajne lub jawne) oraz liczebności Zarządu,
  2. zgłoszenia kandydatów do Zarządu,
  3. wybory członków Zarządu,
  4. sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu,
 8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Zakończenie obrad.