24 Września 2021

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2018,2019 i 2020

Polski Związek Kolarski

zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2017,2018, 2019 i  2020

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania  i oceny sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kolarskiego za rok obrotowy 2017,2018, 2019 i 2020.

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania - do dnia 31 października 2021 r.

 Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 30.09.2021 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Miejsce składania ofert: Polski Związek Kolarski, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków

Warunki badania sprawozdania finansowego:

  1. a) badaniu podlegać będzie: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych;;
  2. b) zapewnienie udziału w badaniu kluczowego biegłego rewidenta posiadającego doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych stowarzyszeń sportowych
  3. c) pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę umowy;                                                                                                                                                                                                                                Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym:

  • nazwę firmy i siedzibę firmy audytorskiej,
  • formę prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
  • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie;

2) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że firma audytorska jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) Cenę jednostkową netto plus podatek vat za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy  2017,2018,2019,2020

4) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

5) Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji;

6) Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.