26 Września 2017

Szkolenia trenerów i kursy instruktorskie

Szkolenia trenerów i kursy instruktorskie

Komunikat organizacyjny nr 2 

Pierwszy zjazd wszystkich kursantów , na wszystkie poziomy trenerskie odbędzie się w dniach 21 – 22 października 2017 r. w Lubiczu k/Torunia . Dokładny adres : Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym, 87-162 Lubicz, ul. Piaskowa 23. Zajęcia rozpoczną się w sobotę o godz.10.00 . Proszę zabrać ze sobą rower szosowy oraz odpowiedni strój celem przeprowadzenia zajęć szkoleniowych na szosie. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.

Drugi zjazd wszystkich kursantów odbędzie się w Pruszkowie w dniach 3 – 5 Listopada  podczas Pucharu Świata  na torze kolarskim,  Pruszków, ul. Andrzeja 1,.Zajęcia rozpoczną się w piątek o godz.10.00 w siedzibie W S K F i T.  Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

PRZYPOMINAM - PILNE

Organizatorem kursów jest Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie wspólnie z  Polskim Związkiem Kolarskim.

Szczegółowe zasady szkolenia , warunki oraz wniosek na kurs,  podane są na stronach:          W. S .K .F. i T.  , P.Z. Kol. oraz stronach regionalnych związków kolarskich . Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym .Zasady odbycia praktyki ustalone będą z prowadzącym specjalizację. Terminy zjazdów ustalone będą na pierwszym spotkaniu z kursantami. Odpłatność za szkolenie : instruktor 1400 zł., trener II kl. – 2100zł. , trener kl. I -2500zł. Trener kl. Mistrzowskiej 3000,0 zł. Wszelkich informacji dot. kursów udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120  lub elektronicznie:

z.barcikowski@lubcz.pl

Rekrutacja na wybrany kurs  polega na zebraniu i wysłaniu na adres : Zbigniew Barcikowski, Wydział Zamiejscowy W S K F i T w Lubiczu, 87 – 162 Lubicz, ul. Piaskowa 23 wymaganych dokumentów:

-   niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wyksztalcenie  ( min. średnie )

-   ksero dowodu osobistego

- wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs ( również koniecznie w formie elektronicznej na adres: z.barcikowski@lubicz.pl).

- kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

- kserokopię legitymacji potwierdzające uprawnienia szkoleniowe

- minimum kwalifikacyjne ( potwierdzony wykaz osiągnięć sportowych)

- w kursie może brać udział osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7)).

- kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 

- proszę dokonać  wpłatę w stosownej wysokości na: W S K F i T w Pruszkowie,05-800 Pruszków,

nr konta: BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870 z dopiskiem na jaki kurs oraz imię i nazwisko

W przypadku potrzeby wystawienia F V będą takie wystawiane.

Zgłoszenia na szkolenie do  15.10.2017r.

UWAGA:

Terminy i miejsce kolejnych zjazdów zostaną wspólnie ustalone na spotkaniu 21/22.10.2017r.